Disclaimer

דיסקליימר

סקירה זו מיועדת ללקוחות כשירים בלבד כהגדרת המונח בתוספת הראשונה לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 ונשלחת אליך בשל הצהרתך כי הינך משקיע העונה להגדרה זו. אין להפיץ סקירה זו לצדדים שלישיים כלשהם.

הניתוח הכלול בדו"ח זה הנו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. אין לראות במסמך זה ובמידע ו/או הניתוח הכלולים בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים המתוארים בו או של ניירות ערך ו/או הנכסים פיננסים אחרים כלשהם.

הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע ציבורי אחר, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי איפקס קפיטל מרקטס בע"מ ומידע הנובע ממקורות אחרים, אשר איפקס קפיטל מרקטס בע"מ מניחה שהינו מידע מהימן, וזאת, מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנותו. דו"ח זה אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהם למהימנות ולנכונות המידע האמור.

המידע המופיע בדו"ח זה אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא כל מתן הודעה נוספת. מאחר שכך, דוח זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

המסתמך על המידע הכלול בדו"ח זה עושה כן על אחריותו בלבד ואיפקס קפיטל מרקטס בע"מ, חברות הקשורות אליה, חברות השולטות בה, בעלי מניותיהן, מנהליהן ועובדיהן, לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם משימוש בדוח זה, אם ייגרמו, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט בדוח זה.

יצוין כי מיטב בית השקעות בע"מ הינה אחת מבעלי המניות של איפקס קפיטל מרקטס בע"מ. קבוצת מיטב עוסקת, בין היתר, בניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות ועוד. כמו כן, חברות בקבוצה ובעלי מניותיה, או גורמים אחרים הקשורים עמה באופן זה או אחר מחזיקים או עשויים להחזיק, מעת לעת, במישרין ו/או בעקיפין בניירות ערך או נכסים פיננסיים נשואי דוח זה, הן לפני פרסומו, הן בזמן פרסומו והן לאחר פרסומו. כמו כן, מתוקף היות איפקס קפיטל מרקטס בע"מ, חברה בקבוצת איפקס, בעלי מניותיה או גורמים אחרים הקשורים עמה - גופים העוסקים בחיתום ו/או בבנקאות להשקעות, עשויים גופים אלה לשמש כחתמים/מפיצים של ניירות ערך של החברה נשואת דוח זה, וכן עשויים להיות קשורים עמה בקשרים עסקיים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יתכן ובמהלך 12 החודשים שקדמו לסקירה זו, פעלה איפקס הנפקות בע"מ (חברה אחות של חברת איפקס קפיטל מרקטס בע"מ) כמפיץ/חתם  לניירות ערך שהונפקו בידי התאגיד הנסקר ומשכך קיבלה דמי חיתום ו/או הפצה מהתאגיד המסוקר. עורך סקירה זו, עורך הסקירה אינו בעל רישיון ייעוץ השקעות או שיווק השקעות שניתן בידי רשות ני"ע, ואינו נדרש להיות בעל רישיון כאמור לצורך עריכת הסקירות.

דו"ח זה מיועד אך ורק לנמען ששמו מופיע לעיל, והעברת חלקים מתוכנו לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאיפקס קפיטל מרקטס בע"מ וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה, אם לא צוין אחרת.

מובהר בזאת כי עבודה זו, לרבות הגילוי הנאות, אינה ממצה את כלל האנליזות על החברות הנסקרות, ויש לקרוא אותה כמכלול, ביחד עם הסקירות אשר הופצו במהלך השנה שקדמה לתאריך הפצת עבודה זו.